POGOJI IN DOLOČILA

 

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur . I. RS, št. 64/2011 UPB 2) je Ustanovni zbor društva dne 08.02.2016 sprejel sklep o ustanovitvi »Društva za osebnostni razvoj – Društvo za osebnostni razvoj – Bhakti Marga Slovenija«

in v ta namen sledeči:

STATUT

Društvo za osebnostni razvoj – Bhakti Marga Slovenija

1. člen

Društvo za osebnostni razvoj – Bhakti Marga Slovenija je prostovoljno, samostojno in nestrankarsko združenje državljanov Republike Slovenije, ki sledijo načelom delovanja Paramahamse Sri Swami Vishwanande in prispevajo k razoju njegove misije Sloveniji. Misija Paramahamse Sri Swami Vishwanande temelji na razvoju sočutja, sodelovanja, Ljubezni, potrpežjivosti in enotnosti oziroma enosti. Drustvo deluje skladu s predpisi Republike Slovenije.

Delovanje društva temelji na načelih enakopravnega in prostovoljnega združenja članov, enakih pogojih za včlanjevanje, enakopravnem odločanju oziroma soodločanju članov in na načelih javnosti dela.

2. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in je vpisana v register društev in registrirana pri Upravni enoti Maribor. Društvo opravlja dejavnosti opredeljene tem aktu v skladu z Ustavo in zakoni, ki veljajo v RS. V pravnem prometu društvo zastopa predsednik društva.

3. člen

Ime društva: Društvo za osebnostni razvoj – Bhakti Marga Slovenija
Ime v angleškem jeziku: Personal Development Society – Bhakti Marga Slovenia
Sedež društva: Kraljeviča Marka ulica 14, 2000 Maribor, občina Maribor, UE Maribor.
Skrajšano ime društva je: Bhakti Marga Slovenija

4. člen

Društvo ima svoj znak in štampiljko. Simbol društva je beli konj, ki je v sredini kroga in se je povzpel na zadnje noge. V znaku jasno viden konj, njegovo telo, glava, griva in prednje noge. Konj je nameščen v sredini okrogle oblike, zaključki spominjajo na osem cvetnih lotusovih listov v tlorisu. V stičišču vsakega lista je po en zlog mantre “oṃ namo nārāyaṇāya”, skupno torej 8 zlogov. Beli konj simbolizira transformacijo in nove začetke ter nakazuje na vrnitev (ponovni vzpon) iz teme k svetlobi, na potovanje od uma srcu. Štampiljka društva je kvadratne oblike. Na levi štampiljke je znak društva, desno poleg so napisani podatki društva. Štampiljka je praviloma temno modre barve ali črna.

5. člen

Delo društva in njegovih organov je javno. Svoje člane društvo obvešča s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva, preko internih obvestil in preko sredstev javnega obveščanja.
Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu tako, da organizira festivale, tečaje, delavnice, slikarske ali glasbene kolonije, izvaja dejavnosti v duhovnih centrih, organizira duhovna srečanja, duhovne umike in druge aktivnosti v skladu z misijo Paramahamse Sri Swami Vishwanande.

Na svoje aktivnosti oziroma seje vabi zainteresirane posameznike, predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za ugotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

6. člen

Društvo sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji in tujini, ki sodelujejo na podobnem področju in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti. Društvo prav tako lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

7. člen

Namen in cilji društva

Osnovni namen drustva je širitev misije Paramahamse Sri Swami Vishwanande.
Osnovna nepridobitna dejavnost društva je: promoviranje predanosti in učenj v skladu s smernicami realiziranega duhovnega učitelja Paramahamse Sri Swami Vishwanande in izgradnja templja za podporo osebnemu in duhovnemu razvoju posameznika.
Društvo bo delovalo na področju vzpodbujanja razvoja inovativnih pristopov na vseh nivojih človeškega bivanja, z namenom zagotavljanja kvalitetnega, dostojnega in inovativnega multidimenzionalnega življenjskega okolja državljanov Republike Slovenije.
Razvijanje programov se bo širilo v skladu zmožnostmi in strokovnimi znanji članov društva, finančnimi zmožnostmi ter v skladu smernicami Paramahamse Sri Swami Vishwanande.

Osnovni namen drustvo uresničuje tako da razvija sledeče dejavnosti:

– razvijanje, poučevanje, implementacija kreativnih in inovativnih programov izobraževanja na področju meditacije, joge, predanosti, čascenja z dejavnostmi, kot so:

 • Joga & Meditacija (Atma Kriya Yoga, OM Chanting, Project Mantra, Babaji Surya Namaskar),
 • Znanje (tečaji in delavnice),
 • Devocijske Umetnosti (meditativno barvanje, glasba),
 • Obredi (puja, abishekam in yajne),
 • Prevodi in izdajanje publikacij, novic, video in avdio posnetkov,
 • drugi programi Bhakti Marge

– promoviranje predanosti v skladu z učenji Bhakti Marge in realiziranega duhovnega učitelja Paramahamse Sri Swami Vishwanande,
– promocija fizičnega in duhovnega zdravja z jogo in meditacijo,
– podpora razvoju razumevanja povezanosti med različnimi kulturami, religijami in duhovnimi tradicijami,
-izgradnja, oddaja, prodaja in vodenje duhovnih centrov, namenjenih čaščenju, meditaciji, petju in podobnim aktivnostim,
– proizvodnja, marketing in prodaja CD-jev, DVD-jev, knjig z duhovno vsebino,
– organizacija festivalov, sejmov, tečajev, delavnic ter drugih aktivnosti.
– organiziranje izobraževanj, delavnic, festivalov, tečajev, duhovnih srečanj, duhovnih umikov, slikarsko-glasbenih kolonij, mednarodnih in domačih dogodkov, ekskurzij in drugih dogodkov namenjenih širjenju misije Paramahamse Sri Swami Vishwanande.
– izvaja, spodbuja in sodeluje tudi v projektih s področja:

 • kreativnega reševanja socialnih izzivov s katerimi se sooča posameznik pri svojem vsakodnevnem delu,
 • zdravega načina življenja,
 • ekologije in varovanje narave,
 • razvoj človeka in njegovih potencialov,
 • povezovanje urbanega okolja z ruralnim okoljem,
 • razvoja družbene odgovornosti podjetij in posameznikov.

– vzpodbuja in organizira prostovoljno delo na področjih, na katerih društvo deluje,
– se povezuje z drugimi društvi v tujini in Sloveniji, univerzami in drugimi institucijami, – sodeluje s podjetji, vladnimi in nevladnimi organizacijami, posamezniki, organizacijami,
– zagotavlja infrastrukturo za razvoj in uvaja orodija, koncepte in metode, ki bodo pomagale pri vzpostavljanju trajnih sistemov sodelovanja med različnimi posamezniki,
– spodbuja in omogoča:

 • medgeneracijsko sodelovanje,
 • vseživljenjsko učenje in izobraževanje,
 • strokovno izpopolnjevanje članov društva
 • raziskovalno delo članov društva ter druge aktivnosti, ki podpirajo razvoj misije Paramahamse Sri Swami Vishwanande.

– spremlja dogajanja v domačem in mednarodnem okolju in skrbi za mreženje, – podpira raziskovalno in razvojno dejavnost na področju delovanja društva v Sloveniji in tujini,
– informiranje, sodelovanje in svetovanje zainteresirani javnosti, prizadeva si za visoko strokovno raven dela društva,
– spremlja in seznanja širšo javnost o svojih dejavnostih,
– spremlja in izvaja aktivnosti na področju okoljevarstva in ekologije,
-omogoča svetovanja posameznikom, pripravlja mnenja, izvaja raziskovalne projekte na temo duhovnega razvoja in drugih sorodnih področij,
– izdaja publikacije s področa svojega delovanja, skladno s predpisi, ki urejajo založnisko dejavnost društva,
– ureja svojo internetno stran, ureja druga spletna orodja, promocijska sredstva (npr. Facebook, Instagram, Twitter, itd.) in skrbi za internetno skupnost,
– obvešča javnost o svojem delovanju,
– skrbi za zdrav življenjski slog svojih članov tako, da podpira izobraževanje svojih članov, prostočasne sprostitvene aktivnosti, preventivne zdravstvene preglede in wellness storitve,
– zagotav|ja spodbudno kreativno delovno okolje za družine članov društva ter jim omogoča koriščenje ugodnosti,
– skrbi za oblačila, predmete, ki se uporabljajo za aktivnosti povezane z delovanjem društva.

Poleg temeljnih nalog društva skrbi tudi za svoje člane in njihov multidimenzionalni razvoj kot so solidarnost, ustvarjalnost, prijateljstvo, pomoč, skrbnost, skromnost, disciplina, točnost in druge pomembne osebnostne lastnosti.

Društvo za pridobivanje sredstev za svoje delovanje opravlja tudi pridobitne dejavnosti, ki so povezane z nameni in nalogami društva v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje, in sicer z izvajanjem pridobitne dejavnosti:

Kot glavno pridobitno dejavnost opravlja:

P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje Društvo izvaja delavnice in izobraževalne programe krepitev fizičnega, psihičnega počutja in duhovnega razvoja. Še posebej aktivnosti Bhakti Marge navedene na strani 4 in 5 tega Statuta.

Druge pridobitne dejavnosti društva:

M7. 120 Posredovanje oglaševanje prostora
Sponzorji društva.

J58.110 Izdajanje knjig

 • društvo lahko izdaja knjige, ki bi jih napisali njihovi člani, knjige Paramahamse Sri Swami Vishwanande oziroma Bhakti Marge in knjige, ki bi bile namenjene širjenju vedenja na področjih s katerimi se ukvarja društvo,
 • izdaja zbornike po opravljenih srečanjih, konferencah, seminarjih,
 • izdaja brošure in podobne publikacije z namenom osveščanja javnosti o svojem delovanju.

Publikacije lahko izdaja tudi digitalno na raznih elektronskih medijih, prav tako lahko izdaja knjige in ostala publikacijska in ostala publikacijska gradiva na internetu.

Vse vsebine so vezane na področje delovanja društva.

J58.130 Izdajanje časopisov
Drustvo lahko izdaja časopise, revije, periodike in tudi reklamne časopise z namenom promoviranja dejavnosti društva.

J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
Izdaja periodike in druge publikacije, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko lahko tudi v internetni obliki oz. na elektronskih medijih vse z namenom promocije svojih dejavnosti in širjenju zavedanja o dejavnosti društva.

J58.190 Drugo založništvo

Društvo lahko izdaja tudi na internetu obrazce, plakate, reklamni material, fotografije, ki se nanašajo na delovanje društva in podpirajo njegovo dejavnost.

M74.300 Prevajanje in tolmačenje

Člani društva lahko prevajajo in tolmačijo za člane društva in druge organizacije.

N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

Društvo skrbi za organiziranje, promocija in/ali vodenje prireditev, sejmi, razstave, srečanja, konference, festivale ipd., tudi z zagotavljanjem osebja za izvedbo in opremljanjem prostorov za razstave in prireditve.

G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

Prodaja publikacij, knjig, priročnikov, CD-jev, DVD-jev, slik, fotografij, okraskov, obeskov, molitvenikov, rožnih vencev, in kipcev in drugih predmetov z duhovno tematiko.

N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

Organizacija potovanj, izletov, romanj in drugih potovalnih aktivnosti za člane in somišljenike društva.

Dejavnosti iz prejšnjega odstavka društvo opravija kot pridobitne dejavnosti, in sicer le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva. Društvo prihodke, ki jih ustvari z izvajanjem pridobitne dejavnosti, v celoti porabi za doseganje namenov in osnovnih nalog društva. Prihodki iz pridobitne dejavnosti se obravnavajo in knjižijo skladno z zakonom in računovodskimi standardi.

Društvo lahko za doseganje namena in ciljev ustanovi gospodarsko družbo ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

8. člen

Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije ali tujec, ki poda pisno izjavo in izpolni druge pristopne formularje društva in se lahko poveže s filozofijo in misijo Paramahamse Sri Swami Vishwanande.

Članstvo v društvu predaga upravni odbor.

Vsakdo, ki želi postati član društva lahko postane član s podpisom pisne pristopne izjave in drugimi izpolnjenimi formularji ob tem, da ga je predlagal vsaj en član društva v upravnem odboru društva. Vsak član se s pristopom zaveže, da bo deloval v skladu s temeljnim aktom društva, kodeksom in ostalimi internimi akti društva ter drugimi predpisi, ki urejajo to področje.

Vsak pristopni kandidat tudi pojasni v posebnem formularju, kakšen bo njegov doprinos k razvoju društva in konkretne programe, projekte, ki jih bo pod okriljem društva izvajal.

O sprejemu v članstvo razpravlja in odloča upravni odbor.

Društvo spodbuja prostovolistvo, zato se vsak član zaveže po svojih najboljših močeh in zmožnostih opravljati prostovoljno delo za delovanje društva ali za izvajanje njegovih aktivnosti. Način izvajanja prostovoljstva je vezan na Zakon o prostovoljstvu in internim aktom o prostovoljstvu, ki ga mora sprejeti upravni odbor v roku enega leta od ustanovitve društva.

S podpisom na pristopni izjavi član dovoljuje, da se vsi njegovi osebni in morebitni drugi podatki, ki jih je navedel v pristopni izjavi, lahko hranijo in obdelujejo tor uporabljajo za nedoločen čas oz. do izstopa iz društva, in sicer za vodenje članske evidence, statistično obdelavo, pošiljanje oglasnega in informativnega gradiva društva ter računov. Podatke lahko uporablja le Društvo za osebnostni razvoj Bhakti Marga Slovenija in jih brez predhodnega pisnega soglasja ne sme posredovati nikomur.

Upravni odbor (UO) odloči o sprejemu novega člana v društvo v roku 2 mesecev po prejemu pisne prošnje za včlanitev v društvo. Če se članstvo zavrne, ima prizadeti pravico do pritožbe, ki jo vloži v roku 15 dni od prejema zavrnilnega sklepa upravnega odbora društva na skupščino društva. Skupščina društva mora odločiti o pritožbi v roku 4 mesecev, odločitev je dokončna.

Društvo ima redne in častne člane. Član društva je lahko tudi tuji državljan pod enakimi pogoji.

Društvo ima tudi simpatizerje društva, ki podpirajo razvoj društva ali sodelujejo v izvedbi njegovih aktivnosti.

9. člen

Pravice članov društva so, da:

 • volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • sodelujejo pri delu in soodločajo o organih društva,
 • uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • so seznanjeni s programom in poslovanjem društva in njegovim finančno materialnim poslovanjem.

10. člen

Dolznosti članov društva so, da:

 • spoštujejo statut in druge akte ter sklepe društva,
 • aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • prostovoljno delo v društvu,
 • dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • prenašajo svoje izkušnje na druge člane društva,
 • varujejo ugled društva.

11. člen

Članstvo člana v društvu preneha:

 • s prostovoljnih izstopom,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

Član lahko prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno obvestilo o izstopu.

Člana se lahko izključi iz društva zaradi:

 • nespoštovanja temeljnega akta in internih aktov oz. kodeksov društva,
 • zaradi nespoštovanja načel in namena delovanja društva,
 • zaradi širjenja nestrpnosti,
 • sovražnega govora proti drugim članom društva,
 • nespoštovanja ali nestrinjanja z misijo Paramahamse Sri Swami Vishwanande,
 • predložitve lažnih podatkov ali dajanja lažnih izjav.

O izključitvi člana iz društva odloča upravni odbor s sklepom, ki mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki ga društvo sprejme v roku 1 leta od ustanovitve društva.

Izključeni član se lahko pritoži na občni zbor kot na drugostopenjski organ, ki o zadevi dokončno odloči. Predsednik upravnega odbora je dolžan, najkasneje v roku 6 mesecev po prejemu pritožbe zoper sprejet skep o prenehanju članstva, sklicati občni zbor, ki odloča o pritožbi zoper sklep.

12. člen

Organi društva so:

 • Občni zbor
 • Upravni odbor

13. člen

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavijajo vsi člani društva. Občni zbor je lahko reden ali izreden.

Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno.

Izredni občni odbor pa se skliče po sklepu upravnega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.

14. člen

O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem. Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen se zasedanje odloži za 30 minut, po preteku tega časa pa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih več kot 1/3 članov, sklepi pa so veljavno sprejeti, če zanje glasuje večina prisotnih članov.

Glasovanje je javno. Člani se lahko z več kot polovico glasov vseh prisotnih na samem zasedanju odločijo za tajno glasovanje.

15. člen

Naloge občnega zbora so, da:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • sprejema in spreminja statut ter druge akte društva,
 • sprejema program dela društva,
 • sprejema finančni načrt in letno poročilo,
 • voli zastopnika društva in ostale člane upravnega odbora,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe Upravnega odbora,
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugim sorodnimi organizacijami,
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz društva, kot drugostopenjski organ,
 • odlola o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,
 • odloča o prenehanju društva,
 • opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem,
 • določa višino letne članarine,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin.

Posamezni predlogi za razpravo morali biti za občnemu zboru v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja.

16. člen

Upravni odbor je izvrsilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

Upravni odbor šteje 3 člane in ga sestavljajo:

 • predsednik, tajnik in blagajnik.

Mandat članov je 5 let in so lahko ponovno izvoljeni. Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.

17. člen

Naloge upravnega odbora so:

 • sklicuje občni zbor,
 • skrbi za izvrševanje programa dela društva,
 • pripravlja predloge aktov društva,
 • pripravi predlog finančnega plana in letno poročilo,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih naloži občni zbor.

18. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva. Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisij so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisij tudi zunanje sodelavce.

19. člen

Društvo lahko ustanovi tudi oddelke oziroma sekcije, ki so namenjene posameznim področjem, ki jih razvija društvo. Oddelki so organizirani v skladu s smernicami Paramahamse Sri Swami Vishwanande. Posamezne oddelke vodijo koordinatorji oddelkov, ki so za svoje delo odgovorni upravnemu odboru. Oddelki oz. sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.

Društvo razvija in izvaja tudi različne projekte na pobudo članov društva, ki jih potrdi upravni odbor društva.

20. člen

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

21. člen

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru društva.

22. člen

Viri dohodkov

 • iz članarin
 • z naslova pridobitnih dejavnosti, kot so tečaji, delavnice, seminarji,
 • potovanja, trgovina, prodaja knjig, CD-jev, …
 • darila, volila, donacije,
 • dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,
 • iz prostovoljnih prispevkov ali donacij sponzorjev,
 • javna sredstva,
 • drugi viri.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

23. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo letno poročilo.

24. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom O finančnem in materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti skladu z računovodskimi standardi za društva in ga mora društvo sprejeti v roku 3 mesecev od ustanovitve društva. Društvo ima svoj transakcijski račun pri poslovni banki.

25. člen

Delo blagajnika je javno.

Vsak član društva ima pravico do vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli ali najame strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnega prava.

26. člen

Društvo lahko ima nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventarno knjigo. Nepremično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora.

27. člen

Društvo ima tudi:

 • častne člane,
 • simpatizerje,
 • sponzorje in donatorje (prijatelji društva)

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva lahko podeli društvo tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za uspeh društva. Naziv častnega člana društva podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva nima pravice odločanja v društvu.

Simpatizerji društva so fizične osebe, ki niso člani društva, vendar se lahko poenotijo z namenom in dejavnostmi društva ter lahko sledijo misiji Paramahamse Sri Swami Vishwanande. Oseba postane simpatizer društva s podpisom pristopne izjave in z letno donacijo društvu, najmanj v višini določene letne članarine.

Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno ali kako drugače pomagajo.

28. člen

Društvo lahko preneha:

 • po sklepu občnega zbora soglasno,
 • po samem zakonu.

V primeru prenehanja društva, preide premoženje društva na sorodno društvo ali na lokalno skupnost, proračunska sredstva pa se vrnejo proračunu.

29. člen

Ta statut je sprejel ustanovni občni zbor dne 08.02.2016 v Mariboru in prične veljati takoj, ko ga potrdi UE Maribor.